Regulamin

1. REJESTRACJA Warunkiem przyznania bezpłatnej przedłużonej gwarancji Werwe jest zarejestrowanie urządzenia poprzez formularz na stronie internetowej firmy Werwe www.werwe.pl. Po spełnieniu powyższego warunku okres gwarancji ulegnie bezpłatnemu przesłużeniu z 2 lat do 5 lat od daty zakupu urządzenia. Firma Werwe zastrzega sobie prawo do wybiórczej następczej weryfikacji dokonanych zgłoszeń urządzeń w programie przedłużonej gwarancji. W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie w chwili rejestracji nie spełniało warunków niniejszego regulaminu, firma Werwe uprawniona jest do odmowy świadczenia usług gwarancyjnych objętych niniejszym regulaminem, a pierwotnie przyznana przedłużona gwarancja uznana zostanie za anulowaną.

2. USŁUGI Niniejsza rejestracja spowoduje przedłużenie standardowej gwarancji Werwe, na mechanizmy znajdujące się w urządzeniach. Z niniejszej gwarancji są wyraźnie wyłączone następujące elementy:

a) Materiały eksploatacyjne;

b) Okresowe konserwacje i naprawy lub wymiana części z powodu ich normalnego zużycia w trakcie eksploatacji;

c) Uszkodzenia wynikające z nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania produktu. Korzystanie z urządzenia powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w Instrukcji Obsługi;

d) Wszelkie awarie, spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji wydanych przez firmę Werwe, a odnoszących się do odpowiedniej procedury konserwacyjnej opracowanej dla danego typu urządzenia;

e) Instalacja lub używanie urządzenia niezgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, bezpieczeństwa lub przepisami prawa obowiązującymi na terytorium państwa, gdzie jest ono używane;

f) Uszkodzenia wynikające z napraw prowadzonych przez nieupoważniony personel serwisowy lub też przez samego użytkownika;

g) Uszkodzenia podczas transportu

h) Przypadkowe uszkodzenia oraz uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, zalaniem wodą, pożarem, nieodpowiednią wentylacją lub też spowodowane czynnikami znajdującymi się poza kontrolą firmy Werwe.

3. KOSZTY Jeśli w trakcie okresu gwarancyjnego niezbędne jest wykonanie naprawy, to firma Werwe, pokryje wszelkie koszty wynikające z tej naprawy, a w szczególności koszty prac naprawczych i części zamiennych, które są niezbędne do przywrócenia właściwego działania urządzenia. Firma Werwe nie pokrywa kosztów transportu urządzenia do i z autoryzowanego serwisu

4. ZMIANY I POPRAWKI DO UMOWY GWARANCYJNEJ Firma Werwe zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej promocji bez uprzedzenia i podawania uzasadnienia. Wprowadzone zmiany są skuteczne od dnia ich zakomunikowania na stronach internetowych firmy Werwe, z tym zastrzeżeniem, iż wywołują one skutki prawne na przyszłość jedynie dla klientów rejestrujących zakupione urządzenia po zakomunikowaniu zmian w regulaminie. Zmiany regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych już przez klientów, którzy dokonali rejestracji produktów przed zmianą regulaminu. Opalenica, dnia 01.04.2020 r.